Modeela COC Bara 2012 Muummee Afaan Oromoof

Take COC Exam Online

0
Created on By admin

Modeela COC Bara 2012 Muummee Afaan Oromoof

Modeela COC Bara 2012 Muummee Afaan Oromoof

1 / 200

afor 1. Jechoota armaan gadii keessaa kan hudhaan iddoo sirriitti barreeffame isa kami?

2 / 200

afor 2. Sirna tuqaalee sirriitiin barreeffamee kan argamu filadhu:

3 / 200

afor 3. Hima ’Goobanaan obboleessa isaa waliin dhufe’ jedhu keessatti dhamjechi hennaa darbe argisiisu jecha kamirratti maxxanee argama?

4 / 200

afor 4. Jechoota armaan gadii keessaa kan dhamjecha {-dhaan} hinmaxxanfanne isa kami?

5 / 200

afor 5. Gamoon sun bu’uuruma isaarraayyuu haalaan waan hinijaaraminiif jige. Hiikni jecha jala muramee:

6 / 200

afor 6. Gaaffii ’Caalaan yoom dhufa?’ jedhuuf deebii ta’uu kan hindandeenye isa kami?

7 / 200

afor 7. Uummanni keenya jabaatee yoo hojjetee yeroo dhihootti hiyyummaarratti injifannoo argata. Hiikni jecha jala muramee isa kami?

8 / 200

afor 8. Himoota armaan gadii keessatti jechi ’tume’ jedhu hiika ’reebe’ jedhu kan argamsiisu isa kam keessatti?

9 / 200

afor 9. Jechoota armaan gaditti dhihaatan keessaa kan irra butaa ofkeessaa qabu isa kami?

10 / 200

afor 10. ’Biiroo Barnoota Oromiyaa’ kan jedhuuf gabaajee sirriin isa kami?

11 / 200

afor 11.   Jechoota armaan gadii keessaa kan sagalee dheeradhaan hinbarreeffamin isa kami?

12 / 200

afor 12. Rifeensa sirreeffachuu yoo jenne ilkaan_____________ jenna.

13 / 200

afor 13. Okkotee shuummoo nidhiqu yoo jenne elemtuu aannanii_____________jenna.

14 / 200

afor 14. Nama dheeraa jedhee nama gabaabaa yoo jedhe nama fokkuu jedhee nama____________ jedha.

15 / 200

afor 15. Jechoota armaan gadii keessaa maxxantuu boodaa {-ota} maxxanfachuudhaan heddummina kan hinargamsiifne isa kami?

16 / 200

afor 16. Mata-duree barreeffamaa erga filannee booda qabiyyeesaa murteessuuf kan irra caalaa ka’umsa nuuf ta’u danda’u isa kami?

17 / 200

afor 16. Mata-duree barreeffamaa erga filannee booda qabiyyeesaa murteessuuf kan irra caalaa ka’umsa nuuf ta’u danda’u isa kami?

18 / 200

afor 17. Barataan yeroo mara yaadannoo dabtararratti barreeffate yemmuu qo’atu qalama halluu adda addaatiin qabxiilee xiyyeeffannoo kennuufii barbaade jala sararu tarsiimoolee barachuu armaan gadii keessaa kamiin fayyadama jechuudha?

19 / 200

afor 18. Tartiiba buna danfisuuf hordofamuu qabu ibsuuf keeyyanni barreeffamu maal jedhama?

20 / 200

afor 19. Kanneen armaan gadii keessaa barsiisaa Afaan Oromoo ga’umsa qabu ta’uuf kamtu barbaachisaadha?

21 / 200

afor 20. Jechoonni Afaan Oromoo “Kibxata, Facaasaa, Bal’oo” looga bakka adda addaatti dubbataman yoo ta’an hiika walfakkaatuu qabu. Garaagarummaan loogaa kun maal jedhama?

22 / 200

afor 21. Dubbisa keessaa jechoota haaraa jiran mara hiikasaanii galmee jechootaa keessa ilaaluuf yaaliin godhamu dubbisuurratti dhiibbaa maalii qaba?

23 / 200

afor 22. Nama raadiyoo keessaa haasa’u tokko erga dhaggeeffannee booda waa’ee dubbataa kamiin tilmaamuutu danda’ama?

24 / 200

afor 23. Dhufanii deeman. Matimni dhoksaa hima kanaa:

25 / 200

afor 24. Barataan tokko barattoota hedduu qorumsa dabranii maqaansaanii gabatee beeksisaarratti maxxansame keessa maqaansaa jiraachuu mirkaneeffachuuf dubbisa yoo ta’e tarsiimoo dubbisuu isa kamiin fayyadama?

26 / 200

afor 25. Qunnamtii fuulaan namoota lama gidduutti geggeeffamu keessatti ga’een dubbataa fi dhaggeeffataa maali?

27 / 200

afor 26. Barsiisonni Afaan Oromoo kutaa 8ffaa barsiisan kanneen armaan gadii keessaa kamirratti barattootasaanii gargaaruu qabu?

28 / 200

afor 27. Tolaan saree ajjeesse. Hima kana keessatti antimni kallattii:

29 / 200

afor 28. Kaayyoo gooroon dubbisuu barachuu inni bu’uuraa maali?

30 / 200

afor 29. Soorettiin boosettii waan taateef, yeroo hunda fuula ishee hin dhiqattu. Kan jala sararame:

31 / 200

afor 30. Waan sooressa taheef,

32 / 200

afor 31. Kanneen asii gadii keessaa hubannoo sagalee dubbiifi qubee kamtuu agarsiisa?

33 / 200

afor 32. Hubannoo dubbisa daree keessaa milkaa’aa taasisuuf, sadarkaan dubbisuu raawwatamuu qabu:

34 / 200

afor 33. Jecha”goromsa” jedhu birsagaan yeroo qoodamu:
A. gor + om + sa C. go + rom + sa
B. goro + msa D. goromsa

35 / 200

afor 34. Harreen alaake yoo jenne fardi ________________ jenna.

36 / 200

afor 35. Namaaf guntuta yoo jenne sa’aaf_______________ jenna.

37 / 200

afor 36. Ganamaaf bariite yoo jenne galgalaaf _____________jenna.

38 / 200

afor 37. Tapha hiibboo keessatti inni deebii kennuu dadhabe maal adabama?

39 / 200

afor 38. Barreessaan walaloo walaleessaa yoo jedhamu barreessaan asoosamaa maal jedhama?

40 / 200

afor 39. Mucaan teenya afaan hiikkatte. Hiikni jecha jala muramee:

41 / 200

afor 40. Dhaggeeffatoonni cimoon waan dhaggeeffatan tokko sirriitti hubachuuf, sagaleewwan dhaga’an walitti fiduudhaan jechoota ijaaraa, qindeessuudhaan hima uumuu danda’uun isaanii maal jedhama?

42 / 200

afor 41. Dachaasaan barattoonni isaa, daree barnoota isaaniitti, dandeettii dhaggeeffachuu akka gabbifataniif qabiyyee dhaggeeffannaaf qophaa’e yommuu inni dubbisuuf, barattoonni immoo dhaggeeffachaa deebii deebisuuf yaalu. Adeemsi akkanaa kun sadarkaa dhaggeeffannaa kam keessatti ramadamu?

43 / 200

afor 42. Haala ifa ta’een yommuu kaa’amu, faayidaaleen gochaalee dhaggeeffachuun duraa isa kam ta’uu danda’a?

44 / 200

afor 43. Dandeettiiwwan afaanii armaan gadii keessaa yeroo dheeraaf, uummata Oromoo birratti xiyyeeffannoo guddaa argachaa kan ture kami?

45 / 200

afor 44. Sagaleen dubbii hidhilkee kan uumamu hidhiin gadaanuufi ilkaan olaanu yemmuu waltuqan ta’a. Sagaleewwaan kanneen agarsiisi.

46 / 200

afor 45. Sagaleewwaan hundeen arrabaa kokkeetti dhiyaachuudhaan uumamu kami?

47 / 200

afor 46. Ol ka’iinsa fi gad bu’iinsa sagalee dubbiirratti kan ida’amu _____________  jedhama.

48 / 200

afor 47. Yaada waliigalaa dubbisa tokkoo argachuu yoo barbaade, tarsiimoo dubbisaa kamtuu si fayyada?

49 / 200

afor 48. Ariitii dubbisaan tokko sagalee olfuudhee dubbisu maal jedhama?

50 / 200

afor 49. Battalaan jecha ilaalanii sirnaan hubachuun qajeelchanii waamuu danda’uun __________jedhama.

51 / 200

afor 50. Qabiyyeen mammaaksa,” Yoo humna qabaatan sagaliin lolan, yoo humna dhaban sagalee tolan,” jedhu kun:

52 / 200

afor 51. Qabiyyeen mammaaksaa,” Raammoon foonii fooni,” jedhu kun isa kami?

53 / 200

afor 52. Hawwiin barsiistuu Afaan Oromoo kutaa 7ffaa ti. Asoosama “Gurraacha Abbayyaa” jedhu keessaa keeyyata 3 qunxuruun barattoota ishee bashannansiisaa fi gammachisaa, barattoota fedhii hin qabnes kakaasaa ga’umsaan dubbisuufi hubannoo isaanii akka foyyeeffatan gargaarti. Kunis maal jedhamuun beekama?

54 / 200

afor 53. Tolashiin barsiistuu Afaan Oromoo, kutaa 4ffaa ti. Yeroo tokkoo tokko karoora barannooti sirnaan gargaaramuun dandeettii barattoonni ishee dhamjechootarratti qaban safaruuf itti karoorfattee madaalti. Kanaafuu, akaakuun madaalli ishee kun maal jedhama?

55 / 200

afor 54. Sirna tuqaalee keessaa yaada shakkii qabu tokko agarsiisuuf kan nu gargaaru ________ dha.

56 / 200

afor 55. Qajeelfamaa fi odeeffannoo dabarsuuf, akaakuun keeyyata barreeffamuu isa kami?

57 / 200

afor 56. Tartiiba ijaarsa keeyyataa kan ta’e kami?

58 / 200

afor 57. Kan kanaa gadii keessaa tokko tajaajila hima raajeffannoo miti. Kam ta’uu danda’a?

59 / 200

afor 58. Keeyyata tokko barreessuu eegaluun dura gumee qopheeffachuun murteessaadha. Barbaachisummaa kanaa qabxiin hin ibsine kami?

60 / 200

afor 59. Himoota kanaa gadii keessaa kamtu adda?

61 / 200

afor 60. Lakkoofsi mathima himootaa keeyyata tokko keessatti argamuu hundi yoo wal walfakkaatan, keeyyanni sun ___________ qaba jedhama.

62 / 200

afor 61. Akaakuu keeyyata kanaa gadii keessaa irra caalaa jechoota dubbistootatti dhaga’aman kan gargaaramee qaammiira namaa fannisu isa
kami?

63 / 200

afor 62. Jecha”birsaga” sadii hin qabne kanneen kanaa gadii keessaa adda baasi:

64 / 200

afor 63. Sadarkaa barattoonni waa’ee waan dubbisanii sana namoota biroo waliin mari’ataniifi waan hubatanis jecha ofiin ibsan maal jedhama?

65 / 200

afor 64. Barataan tokko sirriitti odeeffannoo darbu dandeettii dhageeffachuun fudhachuudhaaf maal fooyyeffachuu qaba?

66 / 200

afor 65. Jechoota,’muka’,’lafa’,’laafaa’,’ karaa’ jedhan birsagatti yeroo qoqqoodaman kanneen armaan gadii keessaa sirriitti kan barraa’e isa kami ?

67 / 200

afor 66. Kanneen kanaa gadii keessaa kamtuu adda Ykn Kamtu Sirrii mitii?

68 / 200

afor 67. Sagaleewwan dubbii Afaan Oromoo bakka gurguddoo____________qoodama.

69 / 200

afor 68. Birsagni walitti qindaa’uudhaan _________uuma.

70 / 200

afor 69. Jechoota kanaa gadii keessaa kan birsaga tokko qofaa qabu kami?

71 / 200

afor 70. Qindaa’ina jechootaa “Dhalli namaa waa sadii jibba deega du’aafi dulluma” jedhu kana hima guutuu taasisuuf sirna tuqaalee kanaa gadii keessaa mallattoon hin barbaachisne kami?

72 / 200

afor 71. Caacculee barreeffama seenessaa kan hin ta’iin adda baasi.

73 / 200

afor 72. Magartuun barachuu fi sooromuu keessaa kan dursu barachuu akka ta’e ejjennoo qabachuun yaada faallaa kanaa Boonsaan qabate dhiisistee gara yaada isheetti deebisuuf akaakuu_______ti fayyadamuu qabdi.

74 / 200

afor 73. Kanneen kanaa gadii keessaa tokko og-barruu jedhamuuf ulaagaalee barreeffamichi guutuu hin qabne adda baasi.

75 / 200

afor 74. Kanneen kanaa gadii keessaa tokko ogbaruu barreeffamaa miti. Kami ta’uu danda’a?

76 / 200

afor 75. Qaamolee birsaga keessa kan hafuu hin dandeenye kami?

77 / 200

afor 76. Deebiin hiibboo, “Ayyoon gabaabduudhaa; yoo teessu, lafaa hin kaatu; yoo dhaantu, namaa hin naatu,” jedhu kanaa isa kami?

78 / 200

afor 77. Sheekkoon seenessaan haala kamiin seeneffamuu danda’a?

79 / 200

afor 78. Uumama wantoota adda addaa ilaalchisee gaaffilee daa’imman gaafataniif irra caalaatti deebii kenna jedhamee kan yaadamu kanneen kanaa gadii keessaa kami?

80 / 200

afor 79. ” Titiisni baay’atteef qodaa hin buqqifattu,” mammaaksi jedhu kun maal agarsiisa?

81 / 200

afor 80. Dubbiin qolaa,” Of eegaa sirbi!” jette hantuunni jedhu kun maal jalatti ramadama?

82 / 200

afor 81. Asii gaditti kanneen barreeffaman keessaa, akaakuu iyyannoo xalayaa hojii kan ta’e qofa adda baasi.

83 / 200

afor 82. Xalayaan hojiifi xalayaan dhuunfaa jechoota itti gargaaraman irratti illee addaa addummaa qabaachuu danda’u. Kanaafuu, keessumaayyuu xalayaan hojii jechoota ________ti dhimma ba’a.

84 / 200

afor 83. Amala afoolaa kan hin ta’iin adda baasi:

85 / 200

afor 84. Akaakuuwwan afoolaa keessaa jecha qofaan dhalootaa dhalootaatti kan darbu kami?

86 / 200

afor 85. Mammaaksi,”Bishaan yaa’utu, bishaan ciisu kaasa,” jedhu kun maal nu barsiisuu danda’a?

87 / 200

afor 86. Tolaan asoosama “Godaannisa” jedhu beekumsa waliigalaa argachuuf dhuunfaan yeroo bilisa ta’uun dubbisaa tureetti, gammachuu guddaa argatee jira. Kanaafuu, tarsiimoo inni ittiin dubbise kam ta’uu danda’a?

88 / 200

afor 87. Mammaaksa ni mammaaku yoo jedhe durdurii__________________ jedha.

89 / 200

afor 88. Manni gamaa sun kan Waaqumaati. Inni gamanaa sun _____________ kan kooti.

90 / 200

afor 89. Caacculee diraamaa kan hinta’in isa kami?

91 / 200

afor 90. Osoo beeknuu huuba wajjin jette________________. Mammaaksa kana kan guutuu taasisu:

92 / 200

afor 91. Haati nama ilaalti ilmoon nama nyaatti. Deebiin hiibboo kanaa:

93 / 200

afor 92. Qotiyyoon keenya karaa deemee hin deebi’u. Deebiin hiibboo kanaa:

94 / 200

afor 94. ______________mammaakan waa himani. Mammaaksa kana guutuu kan taasisu isa kami?

95 / 200

afor 95. Godoo gamaa balbalti lama. Deebiin hiibboo tanaa tami?

96 / 200

afor 96. Tapha ijoollee ilaalchisee soba kan ta’e isa kami?

97 / 200

afor 97. Tolaan farda gurraacha yaabbatee gulufaa dhufe. Hima kana keessatti maqibsiin isa kami?

98 / 200

afor 98. Deeme jedhee deebi’e yoo jedhe soorome jedhee______________ jedha.

99 / 200

afor 99. Nama jedhee namoota yoo jedhe ija jedhee______________ jedha.

100 / 200

afor 100. Gurraaf guurii jennee ijaaf _________________ jenna.

101 / 200

afor 101. Mammaaksota asiin gaditti dhihaatan keessaa kan obsa barsiisu kami?

102 / 200

afor 102. Namoonni lama waliin haaasawaa turanii yemmuu gargar ba’an maal waliin jedhu?

103 / 200

afor 103. Keessummaa alaa balbala qosoqqosaa jiruu fira isaa ta’uu qaawwaan yoo arge abbaan manaa maal jedhaan?

104 / 200

afor 104. Ati bara dhufu kutaa 8ffaa ?

105 / 200

afor 105. Akkuma dhufeen, natti gore. Hima of danda’aa adda baasi:

106 / 200

afor 106. Caalchisaan jaalalaa baay’ee qorachuu beeka; kanaafuu, namni weedduu barbaade isa gaafachuu danda’a.

107 / 200

afor 107. Intalli kun ilkaan ishaa _ dha.

108 / 200

afor 108. Saani jabbii ___ adda dhalte.

109 / 200

afor 109. Dibaabaan walaloo gaabbii jedhu dubbiseera. Hima kana barreeffama sirrii taasisuuf
kamtuu qajeeluu qaba? ‘
A.‘gaabbii’ C.“gaabbii”
B.‘Gaabbii’ D.“Gaabbii”

110 / 200

afor 110. Geerarsa,”Harmee luucaa daggalaa/ Akka muujjaa balbalaa Harmee koo harma dachaa/ Si dhalee na badachaa.” jedhu keessaa jechoota ykn
gaaleewwan akka bakka buusaati tajaajilan adda baasi.

111 / 200

afor 111. Hima, “Bifti isaa cuqulisa fakkaata,” jedhu dubbii qoolaa kam jalatti ramadama?

112 / 200

afor 112. Kanneen kanaa gadii keessaa yaadni odeeffannoo sirrii hin qabne kami?

113 / 200

afor 113. Mammaaksi,”Jiruu deegaa jiruu seetaa? /Raafuu fixee rafuu didee.” jedhuu kun qabiyyeen buusichaa maal agarsiisa?

114 / 200

afor 114. Kanneen kanaa gadii keessaa kan adda ta’e filadhu.

115 / 200

afor 115. Asoosama tokko malleen milkeessuu danda’an kami?

116 / 200

afor 116. Bifaafi haala uffannaa argaa sammuutiin akka xinxalu kan nu taasisu kami?

117 / 200

afor 117. Faayidaa waan fuulduratti ta’u dursee kan agarsiisu:

118 / 200

afor 118. Jechoota armaan gadii keessaa olka’insaafi gadi bu’insaa sagalee (toonii)tiin hiika adda addaa kennuukan danda’u kami?

119 / 200

afor 119. konkolaataa hambisuuf of eeggannoon konkolaaachisuun barbaachisaadha.

120 / 200

afor 120. Aduun waan baheef lafti __ _ _ _ _ _ _ _ _ .

121 / 200

afor 121. ____________akka marqaa jabaataa akka dhagaa. Jechi bakka duwwaa kana galuu qabu kami?

122 / 200

afor 122. Himni tokko hima ____ fi ________qabaachuun dirqama

123 / 200

afor 123. Hima Caalaan obboleettisaatiif kophee bite jedhu keessatti jechi jala sararame :

124 / 200

afor 124. Himoota armaan gadii keessatti jeche ‘dhahe’ jedhu hiika ‘kufe’ jedhu kan qabaatu jecha kam keessatti

125 / 200

afor 125. Jechi nyaate jedhuu hiika na shakkisiise jedhu kan kennu hima kamiin keessatti?

126 / 200

afor 126. Jecha ‘doofummaa’ jedhuuf hiika faallaa kan ta’e kami?

127 / 200

afor 127. “Hidda malee xannachi hindhiigu”. Hiikti mammaaksa kanaa:

128 / 200

afor 128. “Walmalee hinqabnu, garaa walhinqabnu,” jette urunguun. Gaaleen jala sararame hiikti isaa maal jechuudha?

129 / 200

afor 129. Afaan Oromoo keessatti sagalee dubbifamaan bakka kamitti jabaachuu hindanda’u?

130 / 200

afor 130. Jechoota armaan gadii keessaa tokko sagaleewwan dheeraa leexaadhaan ijaarame.

131 / 200

afor 131. Tartiiba gochaalee ittoo shiroo qopheessuuf hordofamuu qaban qaamaan argamanii nomootaaf ibsuu caalaa barreeffamaan dubbistootaaf ibsuun maaliif ofeeggannoo guddaa barbaada?

132 / 200

afor 132. Barattoonni og-barruuwwan adda addaa seenessuudhaan shaakalan dandeettiisaanii akka fooyyeeffatan barsiisaan akkamitti gargaaruu danda’a?

133 / 200

afor 133. Dhukkuba HIV/eedsii ilaalchisee qonnaan bultootaaf barreeffamaan barnoota kennuu namni bardaadu tokko qabxiiwwan ijoo armaan gadii keessaa kamirratti xiyyeeffachuutu  barbaachisaa miti?

134 / 200

afor 134. Dandeettii barreessuu ilaalchisee kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirriidha?

135 / 200

afor 135. Barataan Afaan Oromootiin afaan hiikkate maaliif “poolisii” jechuuf sagalee /P/ sagalee /f/tti jijjiiree “foolisii” jedha?

136 / 200

afor 136. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu yoo barreeffamu qubee guddaan eegaluu hin qabu?

137 / 200

afor 137. Hima “Ni ta’a jennaan harree qalle; hinta’u jennaan harree ganne” jedhu keessatti jechoonni jala sararaman hiika maalii qabu?

138 / 200

afor 138. Gosoota hog-barruu armaan gadii keessaa kan umurii dheeraa qabu isa kami?

139 / 200

afor 139. Adeemsota waliigaltee hunda keessaa kaayyoon dhaggeeffachuu kan hin taane kami?

140 / 200

afor 140. Nama madaa’e tokkoon ”Madaa saree siif yaa ta’u” yoo jedhaniin:

141 / 200

afor 141. Tooftaalee ga’umsaan dubbisuu fooyyessuuf gargaaran keessaa, irra caalaa barattoota dubbisuu sodaataniitti ija jabina hora jedhamee kan yaadamu kami?

142 / 200

afor 142. Akaakuuwwan madaallii keessaa, barattoonni maaltu akka isaanirraa eegamu akka beekaniifi barsiisonni ittifufiinsaan bu’aa qabxii isaanii akka galmeessaniif gargaara; akkasumas, dhugummaafi amansiisummaa qabxeessuutiifis kan gumaachu kun maal jedhama?

143 / 200

afor 143. Gammadaan barsiisaa mana barnootaa sadarkaa 1ffaa ti; bu’uuruma kanaan, barachuu barattoota isaa bu’a qabeessa taasiisuuf, haala marsaa walirraa hincinneen ruqoolee kamitti gargaaramuu qaba?

144 / 200

afor 144. Barattoonni dirqama amala si’aawuufi of danda’anii hojjachuu horachuun muuxannoo isaanii osoo wal hin jijjiiriin haala qabatamaafi dhugaa ta’een madaalamuun isaanii akaakuu madaallii kamii agarsiisa?

145 / 200

afor 145. Xiinsammuu gorsaa barachuu keessatti barsiisaan/tuun gorsaa/ituu yoo ta’u/taatu, barataan/tuun immoo maamila ta’uu kan agarsiisu mala____________________jedhama.

146 / 200

afor 146. Karoorri baruu-barsiisuu eenyuun fayyada jettee yaadda?

147 / 200

afor 147. Tarsiimolee haasaa keessatti dhiyeessa dubbii afaanii dagaagsuuf sadarkaan gargaaru maal jedhama?

148 / 200

afor 148. Malli baruu barsiisuu fedhii barattootaa guutuuf hangam bu’a qabeessa akka ta’e wantoonni murteessan kanneen kanaa gadii keessaa kami?

149 / 200

afor 149. Malli dubbisuufi barreessuutti xiyyeeffannoo guddaa kennee, dubbachuufi dhaggeeffachuutti immoo xiyyeeffannoo xiqqeessu maali jedhamuun beekama?

150 / 200

afor 150. Barsiisaan/tuun Afaan Oromoo tokko jijjiirama ilaalcha barattoota isaa/ishee, barannoo kennamuun booda, dandeettiiwwan ogummaafi beekumsaa argachuu danda’aniirratti kaayyoleen barannichaa maali hammachuu qaba?

151 / 200

afor 151. Murtee gocha baruu-barsiisuu keessaa, kamtuu dursuu qaba?

152 / 200

afor 152. Murni jijjiirama qaam-sammuu salphaarraa gara cimaatti kan dagaaguu danda’uudha; kanaafuu, sadarkaan inni salphaan kam ta’u mala?

153 / 200

afor 153. Barsiisaan afaanii dubbisa barattootasaaf filuuf dursee maal gochuu qaba?

154 / 200

afor 154. Karoora wayitii tokkoof qopheeffate erga barsiisee booda, haala barnoonni guyyaa itti kenname of duuba deebi’ee madaaluun maaliif barbaachisaa ta’a?

155 / 200

afor 155. Madaallii barattootaa haala fedhii barattootaa mara ilaalcha keessa galcheen geggeessuuf barsiisaan maal gochuutu irraa eegama?

156 / 200

afor 156. Adeemsa baruu fi barsiisuu afaan tokkoffaa keessatti dogoggorri akkamitti hubatamuu qabaa?

157 / 200

afor 157. Barnoota Afaan Oromoo keessatti dandeettiiwwan afaanii afran keessaa dubbisuu fi barreessuuf maaliif yeroo hedduun kennamaa?

158 / 200

afor 158. Madaallii karoora malee yaadolee deebii barattootaarratti hundaa’u kami?

159 / 200

afor 159. Barattoonni hojiin garee yoo kennamu gareewwan tokko tokko saffisaan xumuranii gareewwan biroo akka hin jeeqne barsiisaan tarkaanfii fudhachuu qabu isa kami?

160 / 200

afor 160. Barattoonnii, erga qubee faarsanii booda, Boca qubee akka tolchaniif taasistee, tooftaan ittiin barsiisaa jiru kun kaminni?

161 / 200

afor 161. Barsiisaan Afaan Oromoo amaloota keeyyataa barattootaaf jalqaba afaaniin ibse; itti aansee, barreessee itti agarsiise; dhumarratti, keeyyata yoo barreessise barattoota tarsiimoolee barachuu kamiin filatanutu fayyadama?

162 / 200

afor 162. Kanneen armaan gadii keessaa malleen baruu barsiisuu filachuurratti kan dhiibbaa hingeessisne kami?

163 / 200

afor 163. Tarsiimoolee dandeettiiwwan afaanii barsiisuuf gargaaran armaan gadii keessaa kamtu filatamaadha?

164 / 200

afor 164. Gosoota barnootaa kanneen biroo caalaa afaan mala od-ibsaatiin barsiisuun maaliif mijaawaa miti?

165 / 200

afor 165. Barattoonni dubbisuu yoo baratan dandeettiiwwan gadifageessanii yaaduu, rakkoo hiikuu fi barreessuu akka gabbifatan  gargaaruuf barsiisaan maal gochuu qaba?

166 / 200

afor 166. Dubbisa keeyyatoota sadii qabu bakka sadiitti qoodnee, jalqaba keeyyata tokkoffaa duubisanii yaada keeyyata lammaffaa akka tilmaaman, itti aansineemmoo, keeyyata lammaffaa dubbisanii tilmaamnisaanii sirrii ta’uu akka mirkaneeffatanuufii yaadaa keeyyata sadaffaammoo akka tilmaaman yoo qajeelfama kennine, barattoonni keenya dandeettii maalii gabbifatu?

167 / 200

afor 167. Of-madaallii barataaan geggeessurraa bu’aa gaariin akka argamu barsiisaan maal gochuu qaba?

168 / 200

afor 168. Hirmaannaa barataan dhuunfaadhaan hojii daree keessatti yeroo yeroon agarsiisu madaaluuf tooftaa filatamaan isa kami?

169 / 200

afor 168. Hirmaannaa barataan dhuunfaadhaan hojii daree keessatti yeroo yeroon agarsiisu madaaluuf tooftaa filatamaan isa kami?

170 / 200

afor 170. Dubbisa barsiisaan Afaan Oromoo kutaa 5-8 barsiisu tokko baayyisee dhuunfaan barattoota dubbisiisuuf qopheesse keessa jechoota haaraa isaan hiikasaanii hinbeekne hedduun yoo jiratan kanneen armaan gadii keessaa mala kamiin fayyadamuutu  caalaatti filatama?

171 / 200

afor 171. Kanneen armaan gadii keessaa hir’ina madaalliin xumuraa hojii baruuf barsiisuu keessatti qabu kan ibsu kami?

172 / 200

afor 172. Barsiisaan Afaan Oromoo, kutaa ja’affaa, barattootasaa dhuunfaadhaan sheekoo dubbisiise. Itti aansee, sheekoo dubbisan kitaaba cufanii gareen dabareen akka waliitti himan taasise. Dhumarrattimmoo, ergaa fi yaada sheekoo sanarratti qaban barreeffamaan akka waliif ibsan carraa yoo kenneef, barsiisaan kun dandeettiiwwan afaanii afuran keessaa kamiin barsiise?

173 / 200

afor 173. Barattoonni hojiin garee yoo kennamu gareewwan tokko tokko saffisaan xumuranii gareewwan biroo akka hin jeeqne barsiisaan tarkaanfii fudhachuu qabu isa kami?

174 / 200

afor 174. Haala barreeffama tokko itti dubbisnu kan murteessu:

175 / 200

afor 175. Ogummawwan afaanii armaan gadii keessaa Uummata Oromoo xiyyeeffannoo guddaa argachaa kan ture kami?

176 / 200

afor 176. Malli afaan barsiisuu hammayyaa:

177 / 200

afor 177. Yeroo dubbisuu barsiistu:

178 / 200

afor 178. Afaan dhalootaa barsiisuu keessatti kamtuu irra caalaa xiyyeeffannoo argachuu qaba?

179 / 200

afor 179. Biyyoota Awarooppaa keessaa kan ogummaan barreeffama Oromoo jaarraa 19ffaa keessatti eegalee babal’ataa turee eessa?

180 / 200

afor 180. Akaakuu dubbachuu kan hin ta’iin kami?

181 / 200

afor 181. Mala dubbachuu barsiisuuf gargaaru kan hin ta’iin kami?

182 / 200

afor 182. Mammaaksa “Sangaan marga arge boolla hin argu,” jedhu keessatti ergaan isaa kan mul’isu:

183 / 200

afor 183. Yeroon garmalee beela’e, dadhabe ykn muge, xiyyeeffannoon dhaggeeffachuu waanan hin dandeenyeef yaadasaa hubachuu hin danda’u.
Rakkoon kun:

184 / 200

afor 184. Mata dureensaa yoo natti tole malee dhaggeeffachuuf hin dhiphadhu. Yaadota ijoofi barbaachisoo ta’anis barsiisaan irra deebi’uudhaan yaadannoos nu qabsiisuu waan danda’uuf dhaggeeffachuuf of hin dhiphisu. Rakkoon kun:

185 / 200

afor 185. Barattoonnii daree keessa jiran 65 osoo ta’ani, tooftaan hunda isaanii dubbatanii ittii hirmaachuu danda’an kami?

186 / 200

afor 186. Malli ogummawwan haaraa barattoonni maatii fi hawaasa keessaa barachuu hin dandeenye barsiisuuf gargaaru kami?

187 / 200

afor 187. Dubbannaa barsiisuuf malli filatamaa ta’e kami?

188 / 200

afor 188. Afoolli qabeenya hawaasa keessaa burqu. Kanaafuu, barattooni beekumsa afoolaa akka cimsataniif maal gochuutu barsiisota afaaniirraa eegama?

189 / 200

afor 189. Mata duree haaraa tokkorratti barattootaaf hojii yemmuu laannu waan hojjechuu qaban sirriitti akka beekaniif barsiisaarraa maaltu eegama?

190 / 200

afor 190. Hiika jechootaa akka gabbifatan barattoota keenya barsiisuu kan qabnu haala kamiini?

191 / 200

afor 191. Barsiisaan barreeffama matadureen isaa ’nyaataa aadaa’ jedhu fayyadamuudhaan dubbisuu barsiisuu barbaade tokko gaaffilee dubbisaan duraa
keessatti gaafachuu kan danda’u isa kami?

192 / 200

afor 192. Barattoota gaaffilee qopheessineefirratti akka mari’atan taasisuuf yemmuu garee uumnu kanneen armaan gadii keessaa tokkorratti sirrii miti. Kam inni?

193 / 200

afor 193. Battalleen barattootaaf qopheessinu kanneen armaan gadii keessaa kan akkamii ta’uu qaba?

194 / 200

afor 194. Barattoota shamarraniifi dhiiraa kutaa tokko keessatti baratan akkamitti walqixa hirmaachisna?

195 / 200

afor 195. Karoora guyyaa yemmuu qopheeffaatu daqiiqaa wayitii tokko keessatti siif ramadame dhimmoota kamfa’arratti hundooftee addaan qoqqooddatta?

196 / 200

afor 196. Barattoota Afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti baratan osoo kutaa kee keessatti argamanii akkamiin jajjabeessita?

197 / 200

afor 197. Barattoonni jechoota Afaan Oromoo qubee sirriidhaan barreessuu akka danda’an barsiistuun afaanichaa maal gochuu qabdi?

198 / 200

afor 198. Qormaata qophaa’eef barattoonni hunduu guutumaa guutuutti yoo deebii kennan waa’ee qormaata kanaa ilaalchisee dhugaa kan ta’e kami?

199 / 200

afor 199. Dandeettii dhaggeeffachuu barsiisudhaaf meeshaan deeggarsaa sirriitti nu gargaaruufi baasii tokko malee kan itti fayyadamuu dandeenyu isa kami?

200 / 200

afor 200. Barsiisaa afaanii guyyaa hundaa gara kutaa barnootaa osoo hindeemin dura dhimmoota raawwachuu qabu keessaa murteessaan isa kami?

Your score is

The average score is 0%

0%

Share this

Leave a Comment

Your email address will not be published.