Department of Physics

General Physics III – Phy 323

FIIZIKSII DIMSHAASHAA III ( Phy. 323) Boqonnaa 1    Lafa Ga’umsa YXGQ: Xumura boqonnaa kanaa irratti kaadhimaamaan/tuun Bocaa fi wantoota boca ishee murteessan ni ibsu Pilaanetoota keessaa lafti toora meeqaffaa irratti akka argamtu ni himu Waa’ee sochii lafti taasistu adda baasanii ni himu Sababoota uumama halkanii fi guyyaa fi waqtilee ni tarreessu. 1.1  Bocaa fi hamma …

General Physics III – Phy 323 Read More »

Share this

General Physics II – Phy 311

Maqaa Koorsichaa:Fiiziksii Waligalaa IIKoodii Koorsii:Phys311Crh:3Kontaakti haworii:6 (Fuulaa fuulatti 3hr fi Laboraatoorii 3hr)Koorsi dureen barbaachisu:Phys211Barattoota barachuu qaban:Saayinsii Walsimataa(I/S)Seensa Koorisichaa Koorsii saayinsii bu’uuraa II kan wagga tokkoffaa semisttera lammaffaa BNSc 102 yaadannoo gababaa qabiyyee fiiziksii irratti qophaa’ee keessatti waa’ee elektiroostaatiksii, kaareentii elektirikii fi maagineetii hamma tokko barattanii jirtu. Koorsiin kunis seensa koorsii Elektiriksiitii fi maagineetiziimii yoo ta’u …

General Physics II – Phy 311 Read More »

Share this

General Physics I – Phy 211

BOQONNAA: 1KAL-QABEE(Vector)SeensaLeenjifamtootaa gara boqonnaa haaraa koorsii kanaatti baga nagaan dhuftan!Koorsii saayinsii bu’uuraa kanaan dura barattan keessatti mata dureelee addaa addaa irratti hubannoo argachuu keessan ni amanna. Boqonnaa isa kana keessatti immoo waa’ee kal-qabee irratti xiyyeeffanna. Waa’ee qaamolee safartamoota fiizikaalaa barnoota saayinsii bu’uuraa (BSC101) keessatti barachuu keessan ni yaadattu jennee abdanna.Boqonnaan kun bakka gurguddoo sadiitti qoodama. …

General Physics I – Phy 211 Read More »

Share this