Department of Mathematics

Fundamental Concepts of Algebra – Math 222

YAAD-RIMEE BU`UURA ALJEBRAA(FUNDAMENTAL CONCEPTS OF ALGEBRA)Math221Waytii Barnootaa- Sa’aa 4 Qopheesitoonni: KBB Fiichee-Girmaa Tasamaa– Adunyaa Ejeree-Baanee TolosaaGulaalan KBB Asallaa, Birtukaan Tashoomaa Qabiyyee KoorsiiQabiyyee FuulaBOQONAA.TOKKO 4LOOJIKII HERREGAA 41.1. Loojikii Himamaa 41.2 Loojikii Piridikeetii ( predecate Loogic) 51.3 Ibsitoota (Quantifers) 51.3.1. Hariiroo ibsituu jireenya fi ibsituu hundaa 51.3.2 Makoo Ibsootaa 61.3.3. Faallessa Makoo Ibsootaa 61.4. Raggaasa, Gat-qaba fi …

Fundamental Concepts of Algebra – Math 222 Read More »

Share this

Teaching Mathematics in Upper Primary School – Tema(up) 242

Moojulii mala baruu barsiisuu HerregaaTema 242(Up) Qopheessitootni:- 1. Tamasgeen Geetaachoo(MSc) (KBBM)2. Girmaa Gammachuu (BED) (KBBM)3. Buusaa Nagawoo(MSC) (KBBM) Gulaalaan:- Fiqiruu Gurmuu(MSc) (KBBSh) Qabiyyee1.Lakkoofsoota Hundaa irra guddaa 1,000,000 Barsiisuu 2Malleen Baruu-barsiisuu 31.1 Lakkoofsoota Hundaa irra guddaa 1,000,000 barsiisu 31.2 Mana lakkoofsootaa fi lakkoofsoota hundaa tarreeessuu barsiisuu 41.3 Lakkoofsota guutuu fi mangoo 51.4 Qoyyaboota bu’uuraa lakkoofsa hundaa …

Teaching Mathematics in Upper Primary School – Tema(up) 242 Read More »

Share this

Introduction to Calculus – Maths 362

BaafataQabiyyee FuulaSeensa Moojulii 1BOQONNAA 1 2Limiitii fi Itti Fufiinsaa 21.1 Limiitii 31.1.1 Hiikoo Limiitii 31.1.2 Tiiramoota Limiitii 61.1.3 Limiitii Infinitii Irratti 91.1.4 Limiitii Infinitii 111.1.5 Haqaaqotaa (asymptotes) 131.2 Itti Fufiinsa (Continuity of functions) 151.2.1 Itti Fufiinsa Faankishinaa 151.2.2 Itti Fufiinsa Gam-tokkee 171.2.3 Limiitoota Barbaachisoo Ta’an Lamaan 19BOQONNAA 2 27DARIVEETIIVII 272.1. Hiikoo Dariveetiivii 282.2. Hiika Ji’oomeetrikaawaa …

Introduction to Calculus – Maths 362 Read More »

Share this

Calculus I – Math 362

Moojulii Kaalkulasii (Calculus I)(Math362)Sagantaa Dippiloomaa (10+3)f kan Qophaa’e Qopheessitootni:Darrajjee Guutamaa …………………KBB D/DollooDarrajjee Isheetuu …………………KBB D/DollooGammachiis Etana …………………KBB D/DollooGammadaa Tolasaa …………………KBB D/DollooMulgeetaa Raggaasaa …………………KBB D/DollooSimaa Waaqumaa …………………KBB D/Dolloo Guraandhala, 2008BAAFATAQabiyyee FuulaBOQONNAA TOKKO 1 Limiitii fi Itti Fufiinsa 11.2 Hiikoo Idilee Limiitii 51.3 Tiramii Bu’uuraa Limiitii ( Basic Limit Theorems) 71.4 71.3. Limitii Gam-tokkee 91.5. Itti fufiinsa …

Calculus I – Math 362 Read More »

Share this

Teaching Mathematics in Upper Primary School II TeMa(up) 342

Moojulii MalleenBaruu Barsiisuu Herrega sadarkaa tokkoffaa Marsaa LammaffaaTeMa 342(Up) Qopheessaan:-.Bokii Tolaa (MA) (KBBAsallaa) Gulaalaan:-Abrahaam Dirribaa (KBB Naqamtee) Gurraandhala, 2008 MalleenBaruu-Barsiisuu Herrega sadarkaa tokkoffaa marsaa LammaffaaKoodii Mojuulii: TeMa 342Baay’inni wayitiitorbanii(Credit hours) : 3 BAAFATAQabiyyeeFuulaBoqonnaa 1 5Yaad-rimee tuutotaa barsiisuu 51.1 Tuuta barsiisuu 71.2.1Tuuta dhaabbataa fi tuuta fufaa barsiisuu 111.2. Hariiroo Tuutotaa barsiisuu 111.2.1 Cita tuutaa fi cita …

Teaching Mathematics in Upper Primary School II TeMa(up) 342 Read More »

Share this

Solid Geometry – Math 312

JI’OMEETIRII JABOO FI DhUQUNQULA(SOLID GEOMETRY AND SPHERE)Math 211Sagantaa Dippiloomaa 10+3QOPHEESSITOONNI: AMAAN AADAM2. MILIYOON BAYYANAA3. TAADDASAA RATTAA4. KABBADAA SHUGGUXEE(K.B.B CIROO)Gulaalaan: Sanbatoo Gurmuu(KBBN) Bara 2007 QabiyyeeBoqoonnaa Tokko 11 Sararootaa fi Diriiroowwan Samii Keessaa 11.1 Yaad-rimeewwanii fi Hiikoo Tarmoota Bu’uuraa Ji’oomeetrii Jaboo 21.1.1 Tuqaa, Sararaa fi Diriiroo 41.1.2 Sararoota Diriir-tokko(Co-plannar Lines) fi Sararoota Iskiwii (Skew Lines) 101.1.3 Kofoota …

Solid Geometry – Math 312 Read More »

Share this
Exit mobile version