Department of Mathematics

Teaching Mathematics in Lower Primary School II – TeMa 242 (LP)

Manneen Barnootaa Sadarkaa Tokkoffaa Marsaa Jalqabaa Herreega Barsiisuu I TeMa(lp) 242 Gurraandhala 2007BBO,Finfinnee  Biiroo Barnootaa OromiyaattiManneen Barnootaa Sadarkaa Tokkoffaa Marsaaa Jalqabaa Herreega Barsiisuu ITeMa(lp) 242Koodii Moojulichaa: TeMa(lp) 242Cr/hr : 3 Qopheessitonni:Sintaayyoo Danbii(M.SC) KBB AdoolaMitikkuu Taaddasaa(M.Ed) KBB AdoolaaTakkaa Dammaqaa(M.Sc) KBB AdoolaJiraataa Hawweeraa(M.Sc) KBB AdoolaGulaalaan:Gammadaa Tolasaa (M.Sc) KBB Dambii Dolloo Gurraandhala 2007BBO,Finfinnee QabiyyeeI. Seensa Moojulichaa 1II. Kaayyoo …

Teaching Mathematics in Lower Primary School II – TeMa 242 (LP) Read More »

Share this

Introduction to Statistics – Math 271

Qabiyyee FuulaBOQONNAA 1 1Seenaa Istaatistiksii fi Dhiiyeessa Daataa 11.1. Seenaa Istaatistiksii 11.1.1. Hiikoolee Istaatistiiksii 21.1.2 Gosoota Istaatistiiksii 41.1.3 Faayidaalee Istaatistiiksii 41.1.4 Hanqinoota Istaatistiiksii 51.2. Maloota Daataan ittiin Dhiyaatu 81.3 Daataa histoogiraamii fi baargraafiin fayyadamuun dhiyeessuu 211.4. Chaartii Paayii (pie chart) 24BOQONNAA 2 30SAFARTOOTA HANDHURAA 302.1 Gatii giddu galaa ( Mean) 312.2 Gatii gidduu (Median) 362.3 …

Introduction to Statistics – Math 271 Read More »

Share this

Plane and Solid Geometry – Math 112

Maqaa koorsii – Jiyoomeetrii Jaboo fi dhuqunqulaaLakkoofsa Koorsi – Math 112Kan dura fudhatamuu qabu (Prerequisite) – Math 111Baayina kireeditii – 3Torbeetti sa’aa baratamu – 4Kanneen Barachuu qabu – Barattoota Herregaa kanneen sagantaa Dippilooma. Diskiripshinii Koorsichaa.Koorsii kana keessatti Jalqabinsa fi Hiikoolee termoota Jiyoomeetrii Jaboo keessaa: Sararootaa fi Diriiroo Samii Irratti bakka (koorjineetii) tuqaa samii irratti Ibsuu: …

Plane and Solid Geometry – Math 112 Read More »

Share this

Basic Mathematics I – Math 101

Gaaffilee Shaakalaa Waliigalaa Deebii Waliin Math 101 Boqonnaa-1Loojikii fi Tiyoorii Tuutaa1.1.Seensa loojikii HerregaaSeensaBoqonnaa kana jalatti mata duroota gurguddoo lama ilaalla. Isaanis seensa loojikii herregaa fi yaad-hiddama tuutaa ti. Kanamalees mata duroota xixiqqoo kanneen loojikii herregaatiif tuutaan walqabatan hedduu ilaalla. Mata duroota kanneen hiikoowwan, fakkeenyota, giraafotaa fi diyaagiraamota adda addaa fi gochoota akkasumas gaaffilee adda addaa …

Basic Mathematics I – Math 101 Read More »

Share this

Basic Mathematics II – Math 102

Gaaffilee Shaakalaa Waliigalaa Furmaata Waliin Math 102 QabiyyeewwanBOQONNAA 1 1Fankishinootaa fi Hariiroowwan 11.1 Keessa deebii hariiroowwani 11.2 Qoqqoodama fankishinootaa (classifications of functions) 41.2.1 Fankishina tokkoo fi tokkoo 41.2.2 Fankishinii irrattii (onto Function) 61.2.3 Fankishinii tokkoof tokkoo fi Irrattii (one-to-one correspondence) 71.2.4. Fankishinoota Dabaloo fi Hir’isoo 81.2.5 Fankishinoota Guutuu fi Mangoo 81.3 Fankishinoota walseenoo 91.4 Galagaltoo …

Basic Mathematics II – Math 102 Read More »

Share this

Plane Geometry – Math 111

Gaaffilee Shaakalaa Furmaata Waliin Math 111 MoojuliiJi’oomeetirii Diriiroo(Math111)Sagantaa Dippiloomaa (10+3)f kan Qophaa’e Qopheessitootni:Sintaayyoo Danbii (M.Sc)…………………..KBBAGaashahuun Zawdee(M.Ed)…………………KBBAJiraataa Haweeraa(M.Sc)…………………..KBBA Baafata FuulaSeensaa ……………………………………………………………………………………………………….2BOQONNAA-1 4TARMOOTA HIIK-MALEE, HIIKKOOWWAAN FI AGZEEMOTA 4Seensaa 41.1 Tarmoota Hiik-malee: Tuqaa, sarara, Diriiroo 41.2 Hikoollee:- sarara dhaabbataa,Xiyyaa fi Kofaa 61.3 Agziyeemota Ji’oomeetirii diriiroo keessaa 11BOQONNAA – 2 22SAFARRII JI’OOMEETRII DIRIIROO KEESSATTI 222.1 Yaad-rimee Safarrii fi Yuuniitotaa …

Plane Geometry – Math 111 Read More »

Share this