Department of Chemistry

General Chemistry III – Chem 323

Seensa Koorsichaa Moojulli Koorsii Keemistirii Kanaa kan of keessatti  haammatu qabiyyeewwan gurguddoo kanneen  akka  keemistirii   elementoota   muraafama   S(S-block)keesumattuu   sodiyemii   fi Potasiyemii ilaalchisee amaloota fiizikaalaa fi keemikaalaa; akkasumas, kompaawundoota  isaanii; argama, adda  baasuu,  qophii  fi  faayidaalee  isaanii. Keemistirii elementoota   garee  IIIA Aluminiyemii irratti xiyyeeffachuun,Keemistirii Elementoota garee IV Karbonii fi Silikenii irratti xiyyeeffachuun amaloota  fiizikaalaa  fi  keemikaalaa; …

General Chemistry III – Chem 323 Read More »

Share this

General Chemistry II – Chem 222

Koorsii Addaan Bahiinsaa Mata Duree:             Keemistirii Waliigalaa II Lakkoofsa Koorsii:Chem. 222 Yeroo Wal-argii: Sa’a 7 ( Kallattiin barsiisuu sa’a fi torbanitti sa’a 3 hojii Labooratoriiti) Koorsichi kan Barbaachisu :     Barattoota Saayinsii Wal-Simataa (Integrated Science) Kutaa 5-6 Sagantaa   dippiloomaaa        barataniif   (Barattoota   Saayinsii   Uumamaa)   kan   kennamu    ta‘ee Seemisteera 2ffaa irratti barsiifama. Ibsa Koorsichaa: Koorsiin        Keemisstirii         Waliigalaa         II        …

General Chemistry II – Chem 222 Read More »

Share this

General Chemistry I – Chem 211

Koorsii : Keemistirii waliigalaa I Lak.Koorsii : Chem. 211Cr-hr fi kontaakti hr: 3/6Korsii dursaa: BNSc 101 fi BNSC 102Barbaachisummaa: koorsiin kun barnoota saayinsii qindaa’aa 5-6 dippiloomaaf barataniif barbaachisa.Ibsa KoorsichaKoorsiin kuun piriinsipiloota bu’uuraa keemistirii fi yaad-rimee bu’uuraa barnoota keemistirii; barnoota keemistirii, maaterii fi annisaa, waantota, hiikkaa saayinsii, tooftaa saayinsaawaan rakkoo furuu, safara saayinsii, caasaa atoomii maaterii, …

General Chemistry I – Chem 211 Read More »

Share this

Basic Chemistry I – Chem 201

KEEMISTIRII BU‟UURAA Lakkoofsa Koorsii – Chem 201Gatii Kiraditii (Chr) – 4Con .Hr – 7hr (sa‟a 4 fulaa fuula fi sa‟a 3 laabiif) Koorsotni Dursa kennamuu Qaban- BNSc 101 fi BNSc 102 Barattoota sadarkaa 1 – 4 (Genaralist) Barsiisaniif kennama Kaayyoo Koorsichaa:Leenjifamtoonni erga koorsii kana xumuuran booda: Hiikkaa maalummaa saayinsii fi dandeetii waligalaa saayinsii irratti qabani …

Basic Chemistry I – Chem 201 Read More »

Share this