Department of Afaan Oromoo

Basic Literature – Afor 213

BU’UURAALEE OGBARRUU AFAAN DHALOOTAA(MT-213) QOPHEESSITOONNI BARSIISOTA K.B.B.ASALLAAANBASSEE BAQQALAABALLAXAA BILLISAAGUUTAA FAYYISAAQALAMUWAA URGEESEENAA JIFAARAA Gulaaltonni:Abaadir Abraahim (KBB Jimmaa)Gurmeessaa Tuujubaa (KBB Adoolaa)Jaalataa Mootii (KBB Bulee Horaa) GURAANDHALA 2007 BAAFATAQabiyyee FuulaBAAFATA iSeensa Waliigalaa iii OG-BARRUU 11.1. Maalummaa Og-barruu 11.2. Og-barruufi Iaalchawwan Beektota Adda Addaa 31.3. Faayidaa Og-Barruu 51.4 . Gosoota Og-barruu 6 AFOOLA YKN OG-AFAAN 72.1. Maalummaa Afoolaa 82.2. …

Basic Literature – Afor 213 Read More »

Share this